Avís legal

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini gemmaguma.com, està enregistrat a favor de Gemma Gumà Closa, amb CIF 35064139H i domicili social en c/Argent, 17. 08700 Igualada (Barcelona) i adreça de correu electrònic estetica@gemmaguma.com

 

Condicions d’ús

1. Amb aquestes Condicions d’ús, Gemma Gumà, a partir d’ara gemmaguma centre d’estètica, regula l’accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per partdelsseusclients i altresusuaris de la xarxa.

2. Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d’ús.

3. L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa gemmaguma centre d’estètica, es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més reduït possible.

4. L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tantl’accéscom la informaciósónresponsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es puguiresponsabilitzargemmaguma centre d’estèticadelsdanys o perjudicis que es puguin derivar d’aquestaccés o ús de la informació alienes a la sevavoluntat.

5.gemmaguma centre d’estèticano és responsable delserrors en accedir al llocweb o en elsseuscontinguts i hiposarà la diligènciamés gran possibleper tal que aquestserrors no es produeixin. gemmaguma centre d’estèticaes reserva el dret de suspendretemporalment, i sensenecessitatd’avísprevi, l’accessibilitat a les sevespàgines web, per l’eventualnecessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.Totselscontinguts del llocweb (incloent-hi, sensecaràcterlimitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) sónpropietat de gemmaguma centre d’estètica, i estanprotegitsper les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de gemmaguma centre d’estètica, que apareixen a la pàgina web sóntitularitat de Gemma Gumà. Aquests criteris també fan referència al nom de domini gemmaguma.com.

Totsels textos, dibuixosgràfics, vídeos o suportsd’àudio, propietat de gemmaguma centre d’estèticano podran ser objected’ulteriormodificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traduccióperpart de l’usuari o de tercerssensel’autoritzacióexpressa de gemmaguma centre d’estètica, tret que s’indiqui el contrari. Elsmitjans de comunicació podran fer difusió dels textos i el logotip fent constar sempre la procedència i l’autoria dels elements.

L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel•lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.L’establiment de qualsevolhiperenllaç des d’unapàginaweb aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de gemmaguma centre d’estètica, estaràsotmès a les condicions següents:

• No es permet la reproducció total ni parcial de cap delsserveisinclosos al lloc web de gemmaguma centre d’estètica. No s’establiran deep-links amb el lloc web mblv.net ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web mblv.net i elsseusserveis en particular, excepte aquells signes que forminpart del mateixhiperenllaç a la pàginaweb mblv.net, no contindrà cap marca, nom comercial, rètold’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a gemmaguma centre d’estètica.

• Sota cap circumstància, gemmaguma centre d’estèticaserà responsable delscontinguts o serveisposats a disposició del públic a la pàginaweb des de la qual es facil’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hiincloguin.

• Qualsevol hiperenllaç a la web mblv.net, s’efectuarà a la pàgina principal.

8. Política de privacitat o protecció de dades

A. Dret d’informació

Aquesta política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web mblv.net i la resta de llocs web que es posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Gemma Gumà, titular del lloc web, informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creatperGemma Gumá i sota la seva responsabilitat.

B. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptadespe rGemma Gumà, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que proporciona a través d’aquest lloc web.

C. Veracitat de les dades de l’usuari

L’usuarigaranteix que les dadespersonalsfacilitades a gemmaguma centre d’estèticasónveraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

D. Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics de mblv.net, o, si escau, missatges de correuelectrònic, suposa el consentimentexprésdelremitent al tractamentautomatitzat de les dadesincloses en els serveis i productesrelacionatsamb les finalitats dels llocs web de gemmaguma.com, i l’enviament de comunicacions via electrònicaambinformaciórelacionadaambgemmaguma centre d’estètica i les sevesiniciatives.

E. Butlletins i comunicacions electròniques

gemmaguma centre d’estèticapodràposar a la disposiciódelsusuaris que prèviament ho haginautoritzat el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informaciómésrellevantsdellloc web. A més, l’usuaripodrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web, enviant un correu electrònic a estetica@gemmaguma.como escrivint a c/Argent, 17. 08700-Igualada (Barcelona). D’altra banda, gemmaguma centre d’estèticainforma que remetràcomunicacionscomercials per mitjanselectrònicsambinformació sobre altresproductes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interèsperalsusuaris del lloc web. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

F. Seguretat

gemmaguma centre d’estèticamantéelsnivells de seguretat de protecció de dadespersonals conforme al Reialdecret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretatdelsfitxersautomatitzats que incloguindades de caràcter personal, i ha establerttotselsmitjanstècnics al seuabastper evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuarifaciliti a través del lloc web, senseperjudicid’informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. gemmaguma centre d’estètica, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

G. Galetes i IP

L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’Ip l’ús dels quals permet que mblv.net reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.

H. Spamming

gemmaguma centre d’estèticano utilitzatècniques de “spamming” i únicamenttractarà les dades que l’usuaritransmeti a través delsformulariselectrònicshabilitats en aquestllocweb o missatges de correuelectrònic. El tractament de les dades de caràcter personal i l’enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

I. Dret d’oposició, correcció i actualització de dades

L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis de mblv.net.

Aquestsdrets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l’execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades us podreu adreçar directament a: estetica@gemmaguma.como bépercorreu postal al: c/Argent, 17. 08700-Igualada (Barcelona).

9. Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. gemmaguma centre d’estètica, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicionsd’accés, i elscontinguts que s’hiinclouen, o les condicionsd’ús del seuserveid’allotjamentgratuïtd’articles, incloses en aquest document.

10. La prestació del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

gemmagummà centre d'estètica · argent, 17 · 08700 igualada · 93 803 25 14 · estetica@gemmaguma.com · Avís legal